Jake Zech wins 10th Planet Jiu Jitsu Tournament
!0th Planet Jiu Jitsu Blue Belt in Kanas City, MO
Jiu jitsu in north kansas city Vlad wins Gold
Jake win 1st for his North Kansas City MO MMA gym
10th Planet Jiu Jitsu in Kansas city gym
Kansas City MMA and Jiu Jitsu gyms
north kansas city jiu jitsu gym
North Kansas City nogi jiu jitsu